กรุณาปิด AdBlock!

Cancel your adBlock please.

ขยายหน้าเว็บRegister Login
 โฆษณา
หน้า: [1]  ลงล่าง
  พิมพ์  
topic

บริการ Hosting VPS Colocation และพัฒนาเว็บไซต์  (อ่าน 2832 ครั้ง)

ไอที
« เมื่อ: 9, 11 2015, 04:38:09 PM »

บริษัท ไอที คอนซัล โซลูชั่น จำกัด
เป็นผู้นำด้ำนเทคโนโลยีไอที ที่มุ่งมั่นพัฒนำบริกำรด้ำนไอทีแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองทุกควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยคุณภำพของสินค้ำและกำรบริกำร
รวมทั้งบุคลำกรที่มีควำมชำนำญงำนและประสบกำรณ์พร้อมให้คำปรึกษำและแนะนำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำตลอดจนกำรวำงแผนกำรลงทุน ทำงด้ำนระบบไอทีให้เหมำะสมและสอดคล้องกับองค์กร

บริการของเรา
- บริการ Web Server , Hosting , Dedicated , VPS , Colocation
- พัฒนาออกแบบ Web Application , Mobile Application ตามรายละเอียดความต้องการของลูกค้า
- อัฟเดท และดูแล Website , Fanpage อาทิ เปลี่ยน banner ให้ตามเทศกาลต่างๆ
- ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และวางระบบ อาทิ Server Firewall อื่นๆ

link      link

บริการ : hosting link , vps link , colocation link , develop website link , ติดตั้งระบ link


ติดต่อเรา
IT Consult Solution Co., Ltd.
289/104 M.12 Suksawat Rd. Naikongbangprakod Phasamutjade, Samutprakarn 10290
Tel : 094 920 3724
E-mail : sales@icsult.com
ipost999
เด็กไอทีคลับหน้าใหม่
*
พลังความคิด 0
กระทู้: 1
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]  ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: